Paslaugų kainoraštis

–    Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą –  7,24 Eur.

–    Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

o       už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

o       už produktus:

Grupės

maitinimas (pusryčiai arba pavakariai)

maitinimas (pietūs)

maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)

maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)

Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

–   Mėnesinio atlyginimo (7,24 Eur) už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas, augantiems socialinės rizikos šeimoje (Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ir toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių žaidimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba)).

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

–          jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos (pateikus gydytojo pažymą arba tėvų (globėjų) prašymą);

–          tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 d.d. iš eilės) (pateikus tėvų (globėjų) prašymą ir pažymą (arba įsakymo kopiją) iš darbovietės dėl atostogų);

–          moksleivių atostogų metu (pateikus tėvų (globėjų) prašymą);

–          nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais (pateikus tėvų (globėjų) prašymą);

–          kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 ˚C arba dėl ekstremalių įvykių (pateikus tėvų (globėjų) prašymą);

–          jei šeima gauna socialinę pašalpą (pateikus tėvų (globėjų) prašymą ir pažymą iš savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, kad yra socialinės pašalpos gavėjai).

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

–          jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi – pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai) (pateikus tėvų (globėjų) prašymą, vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą);

–         kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą (pateikus tėvų (globėjų) prašymą ir Lietuvos kariuomenės pažymą).

 

P.S. Mėnesinį atlyginimą – 7,24 Eur  mokame nepriklausomai nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui (administracijos sekretorei) priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Laiku nepateikus dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Už neteisingų dokumentų (kurių pagrindu taikomos lengvatos) pateikimą tėvai atsako pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Prašymas dėl atleidimo nuo atlyginimo už maitinimo paslaugas

Prašymas dėl 50 proc. atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvatos suteikimo

MIR.LT   © 2018