Tarptautinis konkursas „Kamšelių vajus – 2014“

Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė integravosi į Tarptautinį konkursą „Kamštelių vajus – 2014″, prisidėdami prie konkurso tikslo – ug­dy­ti jau­no­sios kar­tos at­sa­kin­gu­mą, at­kreip­ti dėme­sį į opią šiukš­lių prob­le­mą Lie­tu­vo­je, ska­tin­ti mąs­ty­ti „ža­liai“, ug­dy­ti kū­ry­biš­ku­mą, ko­man­di­nį dar­bą.  Įstai­goje or­ga­ni­zavome ren­gi­nius ir ak­ci­jas eko­lo­gi­jos, šiukš­lių rū­šia­vi­mo, šva­rios ap­lin­kos te­mo­mis.

Ugdytiniams apie šiukšlių rūšiavimą pasakojo Šiaulių  regiono atliekų tvarkymo viešųjų ryšių specialistė  Angelė Mockutė. Tvarkėme lopšelio-darželio aplinką ir laimėjome III vietą mieste Šiaulių miesto savivaldybės ir Daugiabučių namų bendrijų asociacijos organizuojamoje akcijoje „Už žydintį ir švarų Saulės miestą“.

Po to visa lopšelio-darželio bendruomenė rinko plastikinius kamštelius. Mažieji lopšelinukai rinkdami kamštelius mokėsi  spalvų pavadinimų, rūšiavimo; vyresnieji kūrė įvairius meninius darbus, skaičiavo, lygino ir kt. Pasibaigus konkursui surinkti kamšteliai išvešti perdirbimui.

123456789

MIR.LT   © 2018