Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Pedagogų etikos kodeksas

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo smurtą patiriantiems ir (ar) smurtaujantiems asmenims švietimo įstaigoje tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

 

 

MIR.LT   © 2018