Darželio svarbiausi dokumentai

Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdomojo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas ir mokymo nuotoliniu būdu taisyklės 

Asmens duomenų saugojimo politika

Bendradarbiavimo su šeima tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Instrukcija dėl vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos

Konfidencialios informacijos naudojimo, konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos aprašas

Darbuotojų maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos aprašo pakeitimas

Vaikų maitinimo organizavimo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žibutė“ tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žibutė“ tvarkos aprašo pakeitimas

 

MIR.LT   © 2020