Paslaugų kainoraštis

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

–    Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.

–    Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

 

Grupės

maitinimas

(pusryčiai arba vakarienė)

maitinimas

(pietūs)

maitinimai

(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)

maitinimai

(pusryčiai, pietūs, vakarienė)

Lopšelio grupės 0,42 Eur

 

0,85 Eur

 

1,27 Eur

 

1,69 Eur

 

Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 Eur

 

0,96 Eur 1,44 Eur 1,92 Eur

 

– Mėnesinio atlyginimo (7,24 Eur) už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams iš šeimų, patiriančių socialinę riziką pagal privalomo ugdymo pažymas (šeima, patirianti socialinę riziką – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ir toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių žaidimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Šeimai, patiriančiai socialinę riziką, priskiriama šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba)).

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 d.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių nesumokamas atlyginimas už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ilgiau kaip du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

 

P.S. Mėnesinį atlyginimą – 7,24 Eur mokame nepriklausomai nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

 

Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Už neteisingų dokumentų (kurių pagrindu taikomos lengvatos) pateikimą tėvai atsako pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Prašymas dėl 50 proc. lengvatos suteikimo (daugiavaikė šeima).

Prašymas dėl 50 proc. lengvatos suteikimo (vaikui nustatytas neįgalumas, vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą, vaiką augina vienas iš tėvų ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio).

Prašymas_dėl_atleidimo_nuo_atlyginimo už maitinimo paslaugas (moksleivių atostogų metu, vasaros mėnesiais, nelaimingo atsitikimo šeimoje atveju, kai oro temperatūra buvo žemesnė kaip -20 oC arba dėl ekstremalių įvykių).

Prašymas_dėl_atleidimo_nuo_atlyginimo už maitinimo paslaugas (gaunant socialinę pašalpą).

Prašymas_dėl_atleidimo_nuo_atlyginimo už maitinimo paslaugas_(tėvų kasmetinių atostogų arba papildomų poilsio dienų metu).

MIR.LT   © 2020