Priėmimas į įstaigą

PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS
PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS
VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS
Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje (bendros paskirties) vaikų kontingento komplektavimas vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu „Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos, tvarkos aprašu“.

1.  Į įstaigą priimami 1-6 metų vaikai ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas.

2.  Vaikas į įstaigą priimamas pagal prašymo registravimo datą.

3.  Vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami jei įstaigoje yra laisvų vietų ir yra sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo.

4. Specialiųjų poreikių vaikas lopšelyje-darželyje „Žibutė“ ugdomas bendrosios paskirties grupėse.

5.  Priimant vaikus į įstaigą gali būti taikoma išimties tvarka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu.

6.  Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vaiką ugdyti įstaigoje, pateikia prašymą įstaigos direktoriui (ar jo įgaliotam asmeniui) registruoti vaiką registravimo duomenų bazėje ir priimti į įstaigą.

7. Prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, registracijos žurnale ir duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę. Įvedus vaiko duomenis į duomenų bazę automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė.

8. Iki einamųjų metų vasario 1 d. vaiko, įrašyto pasirinktoje įstaigoje į vaikų eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai) pakartotinai patvirtina pageidavimą lankyti pasirinktą įstaigą , kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) iki einamųjų metų vasario 1 d. pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą vaikų eilėje pagal prašymo registravimo datą ir jų vaikas į pasirinktą ugdymo įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.

10.  Pradėjus lankyti įstaigą, vaikas, įrašytas į vaikų eiles kitose įstaigose, išbraukiamas iš sąrašų.

11.  Priimant vaiką į švietimo įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Šiaulių mieste, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata ir pateikti šie dokumentai:

11.1.   tėvų (rūpintojų, globėjų) prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;

11.2.   vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;

11.3.  pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).

12. Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu ir dvišale: vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir įstaigos vadovo  pasirašyta ugdymo sutartimi.

13. Ugdymo sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registre.

14. Sudarius sutartį, vaiko duomenys išbraukiami iš Duomenų bazės ir registruojami Mokinių registre, formuojama asmens byla.

15. Įstaigoje atsiradus laisvai vietai, eilės tvarka informuojami vaikų, užrašytų į eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai).

16. Vaikai išbraukiami iš sąrašų, perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą.

 

Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš lopšelio-darželio eilės

 

MIR.LT   © 2020