Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Pedagogų etikos kodeksas

Vaiko teisių konvencija

Geros mokyklos koncepcija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Psichologinės pagalbos teikimo smurtą patiriantiems ir (ar) smurtaujantiems asmenims švietimo įstaigoje tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo etapai

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

MIR.LT   © 2020